wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZWIĄZKOWE PRZEDSTAWICIELSTWO PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRACY


HAJN Z. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2012, wydanie I

cena netto: 119.00 Twoja cena  113,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy


Książka stanowi wszechstronne opracowanie problematyki funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy.

Autorzy - pracownicy naukowi i sędziowie - rozważają zasadnicze kwestie obecnej regulacji prawnej tego zagadnienia w świetle przepisów prawa i orzecznictwa sądowego oraz wskazują na konieczne zmiany w tym zakresie.

Szczegółowej analizie poddano między innymi zasady funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej, reprezentatywności związkowej w zakładzie pracy i relacji między związkami zawodowymi a pozazwiązkowym przedstawicielstwem pracowników w miejscu pracy.

Autorzy omawiają prawne ułatwienia dla działalności związku zawodowego i ochronę działaczy związkowych w zakładzie pracy. Czytelnik znajdzie tu szczegółowe prezentacje takich zagadnień jak np.: zwolnienia od pracy dla działaczy związkowych, prawo związku do prowadzenia działalności gospodarczej, nadużywanie przez działaczy ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę, informowanie pracodawcy o pracownikach korzystających z ochrony związkowej.

W książce zawarto również charakterystykę wielu istotnych uprawnień związku zawodowego w zakładzie pracy. W szczególności dotyczy to kompetencji organizacji związkowej i przedstawicielstwa pozazwiązkowego do tworzenia zakładowych przepisów prawa pracy, prawa przedstawicieli pracowników do uzyskiwania od pracodawcy informacji koniecznych do reprezentowania i obrony pracowników, prowadzenia zakładowych sporów zbiorowych, okupacji zakładu pracy jako formy protestu pracowniczego.

Publikacja może służyć pomocą praktykom: działaczom związkowym, pracodawcom, specjalistom HR, adwokatom i radcom prawnym, a także pracownikom naukowym i studentom.


Spis treści:

Wykaz skrótów
str. 17

Wprowadzenie
str. 23

Część pierwsza
Organizacyjny model związkowej reprezentacji pracowników zakładu pracy
str. 25

Rozdział 1
Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy w Polsce - ewolucja, stan obecny, przyszłość
(Zbigniew Hajn)
str. 27


1. Uwagi wstępne
str. 27

2. Geneza i ewolucja
str. 28

3. Stan obecny
str. 34

4. Przyszłość
str. 50

5. Podsumowanie
str. 57

Rozdział 2
Związki zawodowe w zakładach pracy w Polsce w świetle badań opinii publicznej
(Paweł Kikosicki)
str. 59

Rozdział 3
Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy w świetle prawa unijnego
(Walerian Sanetra)
str. 67


1. Ostrożność twórców traktatu rzymskiego wobec związków zawodowych
str. 67

2. Ewolucja prawa wspólnotowego (unijnego) dotyczącego ruchu zawodowego (przedstawicielstwa związkowego w zakładzie pracy)
str. 69

3. Pozycja związków zawodowych a forsowanie idei "dialogu partnerów społecznych"
str. 72

4. Realizacja idei "współzarządzania pracowników" jako czynnik osłabiający pozycję przedstawicielstwa związkowego w zakładzie pracy
str. 73

5. Harmonizacja prawa w zakresie "reprezentacji i obrony zbiorowych interesów pracowników" a traktatowe wyłączenie spraw dotyczących "prawa zrzeszania się oraz prawa do strajku i prawa do lokautu"
str. 78

6. Sposoby rozumienia pojęcia "prawo zrzeszania się"
str. 80

7. Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy a informowanie i prowadzenie konsultacji z pracownikami
str. 82

8. Unormowania unijne a stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w kwestii przedstawicielstwa pracowniczego w przepisach dotyczących informacji i prowadzenia konsultacji z pracownikami
str. 84

9. Swoboda przedsiębiorczości jako reguła wyznaczająca granice związkowej akcji zbiorowej
str. 87

10. Ograniczenie wolności prowadzenia akcji zbiorowej przez unijną zasadę wolności świadczenia usług
str. 88

Rozdział 4
Pojęcie zakładowej organizacji związkowej
(Tatiana Wrocławska)
str. 91


1. Wątpliwości w przedmiocie pojęcia oraz pozycji zakładowej organizacji związkowej
str. 91

2. Zakładowy zakres działania organizacji związkowej
str. 94

3. Zróżnicowanie statusu prawnego zakładowych organizacji związkowych
str. 98

4. Status pełnoprawnej zakładowej organizacji związkowej
str. 100

4.1. Wymóg zrzeszania odpowiedniej liczby osób
str. 100

4.2. Wymóg poinformowania pracodawcy o liczbie zrzeszonych osób
str. 103

5. Podsumowanie
str. 105

Rozdział 5
Międzyzakładowa organizacja związkowa
(Monika Latos-Miłkowska)
str. 107


1. Uwagi wstępne
str. 107

2. Pojęcie i miejsce międzyzakładowej organizacji związkowej w polskim modelu ruchu związkowego
str. 108

3. Tworzenie międzyzakładowych organizacji związkowych
str. 111

4. Kompetencje międzyzakładowych organizacji związkowych
str. 114

5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy zakładowych organizacji związkowych
str. 117

6. Koszty działalności międzyzakładowej organizacji związkowej
str. 120

7. Działalność międzyzakładowej organizacji związkowej a interes pracodawcy
str. 121

8. Podsumowanie
str. 123

Rozdział 6
Pojęcie zakładowej organizacji związkowej w służbach mundurowych (Wioletta Witoszko)
str. 124


1. Prawo koalicji funkcjonariuszy służb mundurowych
str. 124

2. Ustawowa regulacja działalności związkowej w służbach mundurowych
str. 126

3. Funkcjonowanie zakładowych organizacji związkowych w służbach mundurowych
str. 130

4. Podsumowanie
str. 137

Rozdział 7
Reprezentatywność związków zawodowych w procesie zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy
(Radosław Galicki)
str. 141


1. Uwagi wstępne
str. 141

2. Reprezentatywna zakładowa oraz międzyzakładowa organizacja związkowa
str. 141

3. Reprezentatywność w toku rokowań nad zawarciem zakładowego układu zbiorowego pracy
str. 156

3.1. Reprezentatywność w ramach złożonej jednostki organizacyjnej
str. 158

4. Stwierdzanie reprezentatywności zakładowej
str. 160

5. Kwestia konstytucyjności kryteriów reprezentatywności zakładowej
str. 163

6. Podsumowanie
str. 168

Rozdział 8
Związki zawodowe a pozazwiązkowe przedstawicielstwo pracowników w zakładzie pracy (Jakub Stelina)
str. 170


1. Uwagi wstępne
str. 170

2. Rodzaje zakładowego przedstawicielstwa pracowniczego
str. 174

2.1. Uwagi wstępne
str. 174

2.2. Zakładowe przedstawicielstwo o charakterze związkowym
str. 175

2.3. Zakładowe przedstawicielstwo o charakterze pozazwiązkowym
str. 178

3. Relacje między związkowymi a pozazwiązkowymi przedstawicielstwami zakładowymi
str. 184

4. Perspektywy zakładowego przedstawicielstwa pracowniczego
str. 186

Rozdział 9
Zakładowe struktury związkowe w projekcie zbiorowego kodeksu pracy (Michał Seweryński)
str. 192


1. Krytyka koncepcji zakładowej organizacji związkowej de lege lata
str. 192

2. Projektowa koncepcja zakładowego przedstawicielstwa związkowego
str. 194

2.1. Zakładowa sekcja związkowa
str. 194

2.2. Zakładowy delegat związkowy
str. 194

2.3. Reprezentacja członków związku zawodowego w zakładach bez sekcji związkowej
str. 195

2.4. Uprawnienia zakładowej sekcji związkowej
str. 196

2.4.1 Uprawnienia sekcji związkowej w zbiorowych stosunkach pracy
str. 196

2.4.2. Uprawnienia sekcji związkowej w indywidualnych stosunkach pracy
str. 196

2.5. Uprawnienia i ochrona zakładowych działaczy związkowych
str. 197

2.5.1. Uprawnienia
str. 197

2.5.2. Ochrona
str. 198

2.6. Kryteria zakładowej reprezentatywności związkowej
str. 200

3. Podsumowanie
str. 201

Rozdział 10
Zalety i wady działalności związków zawodowych na szczeblu zakładowym (Ludwik Florek)
str. 203


1. Uwagi wstępne
str. 203

2. Zalety związków zawodowych na szczeblu zakładowym
str. 204

3. Wady związków zawodowych na szczeblu zakładowym
str. 205

4. Zakładowa organizacja związkowa w prawie międzynarodowym
str. 210

5. Podsumowanie
str. 212

Część druga
Związkowa obrona i reprezentacja pracowników w zakładzie pracy
str. 215

Rozdział 11
Rady pracowników i związki zawodowe jako reprezentanci zbiorowych interesów pracowników na szczeblu zakładowym (Anna Dubowik)
str. 217


1. Uwagi wstępne
str. 217

2. Status prawny rad pracowników jako niezwiązkowego przedstawicielstwa pracowników
str. 219

3. Rady pracowników i związki zawodowe - cechy wspólne i różnice
str. 222

4. Zakres uprawnień informacyjno-konsultacyjnych rad pracowników
str. 226

5. Uprawnienia rad pracowników a przedmiot działalności zakładowej organizacji związkowej
str. 229

6. Perspektywy rad pracowników jako reprezentanta zbiorowych interesów załogi
str. 230

Rozdział 12
Tworzenie zakładowych źródeł prawa pracy - związki zawodowe a przedstawiciele wybierani (Łukasz Pisarczyk)
str. 233


1. Uwagi wstępne
str. 233

2. Ogólna charakterystyka "zakładowych" źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.
str. 234

3. Podmioty reprezentujące interesy pracownicze w zakresie tworzenia "zakładowych źródeł prawa pracy"
str. 236

4. Podział uprawnień w zakresie tworzenia źródeł prawa pracy między różne podmioty reprezentujące pracowników
str. 241

5. Podsumowanie
str. 248

Rozdział 13
Ograniczenia negocjacji układowych
(Grzegorz Goździewicz)
str. 250


1. Uwagi wstępne
str. 250

2. Ograniczenia podmiotowe
str. 253

3. Ograniczenia przedmiotowe
str. 255

4. Ograniczona skuteczność rokowań układowych
str. 258

Rozdział 14
Negocjacje zbiorowe prowadzone przez reprezentację związkową i pracodawcę - wybrane aspekty teoretyczno-prawne (Paweł Nowik)
str. 263


1. Cywilnoprawna geneza negocjacji zbiorowych
str. 263

2. Cechy negocjacji zbiorowych
str. 270

3. System negocjacyjny w prawie pracy
str. 272

4. Nadrzędność metody negocjacyjnej
str. 275

5. Aksjologiczne uwarunkowania negocjacji zbiorowych
str. 281

Rozdział 15
Przedstawicielstwo pracowników w rokowaniach w celu zawarcia zakładowej umowy emerytalnej
(Iwona Sierocka)
str. 283


1. Uwagi wstępne
str. 283

2. Przedstawicielstwo pracownicze
str. 285

3. Podsumowanie
str. 297

Rozdział 16
Prawo zakładowej organizacji związkowej do informacji
(Agnieszka Zwolińska)
str. 299


1. Uwagi wstępne
str. 299

2. Artykuł 28 u.z.z. a konkretyzacja obowiązku pracodawcy poinformowania zakładowej organizacji związkowej w innych przepisach prawa pracy
str. 302

3. Artykuł 28 u.z.z. a prawo do informacji innych wybranych przedstawicieli pracowników
str. 307

3.1. Artykuł 28 u.z.z. a prawo do informacji rady pracowników
str. 310

3.2. Artykuł 28 u.z.z. a prawo do informacji europejskiej rady zakładowej
str. 312

4. Podsumowanie
str. 314

Rozdział 17
Dostęp związku zawodowego do informacji dotyczącej zakładu pracy a ochrona interesu pracodawcy
(Mirosław Włodarczyk)
str. 316


1. Podstawy prawne dostępu związku zawodowego do tajemnicy pracodawcy
str. 316

2. Formy prawne ochrony tajemnicy pracodawcy
str. 318

2.1. Zakres podmiotowy obowiązku udostępniania informacji
str. 319

2.2. Rodzaje udostępnianych informacji
str. 319

2.3. Zakaz rozpowszechniania tajemnicy pracodawcy
str. 321

2.4. Inne formy ochrony tajemnicy pracodawcy
str. 323

3. Podsumowanie
str. 324

Rozdział 18
Konkurencja uprawnień informacyjnych realizowanych przez związkowe i niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
(Monika Smusz-Kulesza)
str. 327


1. Uwagi wstępne
str. 327

2. Przedstawicielstwa pracownicze realizujące uprawnienia informacyjne
str. 328

3. Uprawnienia informacyjne realizowane przez związkowe przedstawicielstwa pracownicze
str. 334

4.Uprawnienia informacyjne realizowane przez niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
str. 337

5. Podsumowanie
str. 341

Rozdział 19
Przedmiot i strony zakładowego sporu zbiorowego pracy
(Bogusław Cudowski)
str. 345


1. Uwagi wstępne
str. 345

2. Przedmiot sporu zbiorowego według art. 1 u.r.s.z.
str. 349

3. Strony
str. 355

4. Podsumowanie
str. 360

Rozdział 20
Okupacja zakładu pracy jako forma protestu związkowego
(Małgorzata Kurzynoga)
str. 363


1. Uwagi wstępne
str. 363

2. Pojęcie okupacji zakładu pracy
str. 365

3. Okupacja zakłócająca funkcjonowanie zakładu pracy
str. 367

4. Okupacja zakładu pracy a prawo własności pracodawcy
str. 371

5. Okupacja zakładu pracy a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
str. 375

6. Okupacja zakładu pracy a przepisy prawa karnego
str. 377

7. Podsumowanie
str. 381

Rozdział 21
Ochrona zdrowia i życia pracowników jako zadanie związku zawodowego
(Teresa Wyka)
str. 383


1. Miejsce ochrony zdrowia i życia pracowników wśród innych zadań związku zawodowego
str. 383

2. Zakres podmiotowy związkowego zadania ochrony zdrowia i życia pracowników
str. 387

3. Rodzaje kompetencji służących realizacji zadania ochrony zdrowia i życia pracowników
str. 388

4. Kompetencje kontrolne związków zawodowych dla realizacji ochrony zdrowia i życia pracowników
str. 389

5. Kompetencje konsultacyjne związków zawodowych w dziedzinie ochrony zdrowia i życia pracowników
str. 393

6. Podsumowanie
str. 396

Rozdział 22
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną bezprawnymi działaniami zakładowej organizacji związkowej - problem podmiotu odpowiedzialności
(Piotr Grzebyk)
str. 398


1. Uwagi wstępne
str. 398

2. Zakładowa organizacja związkowa
str. 399

3. Związek zawodowy jako osoba prawna
str. 399

4. Osobowość prawna versus model struktur zakładowych
str. 401

5. Modele badawcze
str. 402

5.1. Zakładowa organizacja bez osobowości prawnej jako samodzielny podmiot praw
str. 403

5.2. Zakładowa organizacja bez osobowości prawnej jako quasi-organ związku zawodowego
str. 404

5.3. Zakładowa organizacja z osobowością prawną jako quasi-organ związku zawodowego
str. 405

5.4. Zakładowa organizacja z osobowością prawną jako samodzielny podmiot praw
str. 406

6. Artykuł 429 k.c. a model struktur zakładowych
str. 408

7. Działania "wewnętrzne i zewnętrzne" zakładowej organizacji związkowej
str. 410

8. Podsumowanie
str. 412

Rozdział 23
Weryfikacja przez pracodawcę oświadczeń składanych przez zakładową organizację związkową
(Jakub Szmit)
str. 414


1. Uwagi wstępne
str. 414

2. Oświadczenie o powstaniu organizacji związkowej
str. 417

3. Oświadczenie o liczbie członków organizacji
str. 420

4. Oświadczenie o osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy
str. 423

5. Podsumowanie
str. 426

Rozdział 24
Głosowanie przez pełnomocnika na walnym zebraniu członków związku zawodowego
(Katarzyna Roszewska)
str. 430


1. Ograniczenia prawa działania przez pełnomocnika
str. 430

2. Status organizacji związkowej i samorządność związków zawodowych
str. 435

3. Konsekwencje prawne braku unormowania przez ustawodawcę pełnomocnictwa przy podejmowaniu uchwał
str. 440

Część trzecia
Ułatwienia w działalności związkowej i ochrona przedstawicieli związkowych w zakładzie pracy
str. 457

Rozdział 25
Ułatwienia w działalności zakładowej organizacji związkowej - wybrane uwagi na tle przepisów ustawy o związkach zawodowych
(Zbigniew Góral)
str. 459


1. Uwagi wstępne
str. 459

2. Pojęcie ułatwień
str. 460

3. Zakres podmiotowy "ułatwień"
str. 461

4. Zakres przedmiotowy "ułatwień"
str. 463

5. Ułatwienia dla zakładowej organizacji związkowej a ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych
str. 465

6. Ułatwienia dla zakładowej organizacji związkowej a potrzeba uwzględniania interesów pracodawcy
str. 467

7. Ułatwienia dla zakładowej organizacji związkowej jako finansowo-organizacyjne obciążenie pracodawcy
str. 469

8. Podsumowanie
str. 471

Rozdział 26
Doraźne zwolnienia od pracy w ustawie o związkach zawodowych
(Jan Piątkowski)
str. 474


1. Uwagi wstępne
str. 474

2. Schemat doraźnego zwalniania
str. 478

3. Przesłanki zwolnienia
str. 482

4. Domniemanie wiarygodności zwolnienia
str. 490

5. Tryb doraźnego zwolnienia
str. 496

6. Szczególna ochrona zatrudnienia i warunków pracy
str. 502

7. Ocena regulacji i uwagi de lege ferenda
str. 504

Rozdział 27
Prawo związku zawodowego do prowadzenia działalności gospodarczej
(Michał Raczkowski)
str. 511


1. Uwagi wstępne
str. 511

2. Działalność gospodarcza związku zawodowego
str. 511

3. Funkcjonalne przesłanki wyodrębnienia
str. 514

4. Uwarunkowania prawne
str. 516

5. Stan obecny - uwagi na tle wybranych statutów związków zawodowych
str. 517

6. Podsumowanie
str. 518

Rozdział 28
Informacja o pracownikach korzystających z obrony związku zawodowego
(Łukasz Prasołek)
str. 520


1. Uwagi wstępne
str. 520

2. Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego
str. 521

3. Stanowiska doktryny
str. 525

4. Informacje o przynależności związkowej a ochrona danych osobowych
str. 529

5. Konsekwencje naruszenia trybu udzielania informacji
str. 533

6. Podsumowanie i uwagi de lege ferenda
str. 534

Rozdział 29
Szczególna ochrona stosunku pracy przedstawicieli związkowych zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę
(Beata Rutkowska)
str. 537


1. Uwagi wstępne
str. 537

2. Ochrona warunków pracy lub płacy
str. 538

3. Ochrona trwałości stosunku pracy
str. 545

4. Podsumowanie
str. 550

Rozdział 30
Nadużycie prawa ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego
(Marta Madej)
str. 553


1. Uwagi wstępne
str. 553

2. Mechanizm ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego
str. 554

3. Przesłanki i konsekwencje prawne nadużycia prawa
str. 554

4. Zakres i środki ochrony działacza związkowego - uwagi de lege lata i de lege ferenda
str. 557

5. Podsumowanie
str. 562

Rozdział 31
Wykorzystywanie prawa tworzenia zakładowych organizacji związkowych i prawa do pełnienia funkcji związkowych do ochrony indywidualnego interesu działacza w świetle orzecznictwa sądowego
(Piotr Prusinowski)
str. 564


1. Uwagi wstępne
str. 564

2. Prawo tworzenia związków zawodowych i pełnienia funkcji związkowych a status pracowniczy działacza związkowego
str. 566

3. Ujęcie temporalne ochrony trwałości stosunku pracy działaczy związkowych
str. 570

4. Indywidualne interesy zatrudnionych a szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w orzecznictwie sądowym
str. 571

5. Podsumowanie
str. 576

Rozdział 32
Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia działaczy związkowych pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda
(Ewa Podgórska-Rakiel)
str. 578


1. Uwagi wstępne
str. 578

2. Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy
str. 580

3. Ocena obowiązującej regulacji prawnej
str. 583

4. Uwagi de lege ferenda
str. 589

5. Podsumowanie
str. 595


598 stron, Format: 13.0x20.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021