wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

100 LAT OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE KSIĘGA JUBILEUSZOWA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


ADAMCZAK A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce

Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej


100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.


dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Listy gratulacyjne
List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
List Francisa Gurry‘ego, Dyrektora Generalnego World Intellectual Property Organization (WIPO) 11
List Benoit Battistellego, Prezesa European Patent Office
List Antonia Campinosa, Dyrektora Wykonawczego European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 15
Prezesi Urzędu Patentowego 1919-2018

Część pierwsza Historia własności przemysłowej

Sto lat w cieniu patentu - ochrona wzorów użytkowych w Polsce
Marcin Balicki

Nasi słynni wynalazcy i odkrywcy Polsce i światu
Marek Borucki

Wspólna historia systemów radiowych i patentowych w Polsce
Marek Bury

Czego nauczyć się możemy od Eugeniusza Kwiatkowskiego?
Marian Marek Drozdowski

Polska technika lotnicza 1918-2018
Andrzej Glass

Gmach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przy al. Niepodległości w Warszawie oraz pozostałe siedziby
Renata Jóźwik

Pierwszeństwo z wystawienia na krajowej wystawie publicznej w polskim prawie własności przemysłowej
Marian Kępiński , Jakub Kępiński

Ignacy Mościcki - wynalazca i polityk
Halina Lichocka

Zanim powstał Urząd Patentowy RP - dyskusja wokół ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej w latach 1917-1918
Sławomir Łotysz

Powojenne lata Eugeniusza Kwiatkowskiego we wspomnieniach wnuczki
Julita Maciejewicz-Ryś

Słów kilka na temat dziejów lotnictwa polskiego na tle krajowych przemian technologicznych w II RP
Edward Malak

Brytyjskie patenty Polaków w okresie wielkiej emigracji (1832-1870)
Bolesław Orłowski

Działalność Urzędu Patentowego RP w okresie międzywojennym
Katarzyna Ossowska

Historia rozwoju techniki wojskowej w latach 1914-1918
Janusz Rybiński

Polscy projektanci wzornictwa wczoraj i dziś (Moi Mistrzowie - sylwetki wybranych postaci)
Michał Stefanowski

Nowatorskie koncepcje techniczne w konstrukcjach cywilnych pojazdów mechanicznych w Polsce w latach 1918-1939 (wybór)
Jan Tarczyński

Część druga Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej

Status dobra osobistego w znaku towarowym - problem odrębności dóbr
Joanna Błeszyńska-Wysocka

Dokumenty urzędowe i ich tłumaczenia w świetle prawa autorskiego
Jan Błeszyński

Druk 3D i jego wpływ na prawa własności przemysłowej
Lavinia Brancusi

Prawo do wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego - aspekt intertemporalny
Monika Czajkowska-Dąbrowska

Prawnokarna ochrona prawa majątkowego do znaku towarowego
Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Wzory (użytkowe oraz przemysłowe) i utwory - kilka uwag o przedmiocie ochrony
Krzysztof Czub

Ochrona prawna odmian roślin w Polsce
Edward S. Gacek, Alicja Rutkowska-Łoś

Źródła prawa do wynagrodzenia za projekty wynalazcze
Gabriela Jyż

Wyczerpanie praw do znaku towarowego. Ingerencja w towar a naruszenie praw do znaku towarowego
Mariusz Kondrat

Ochrona prawna nowości w obszarze rolnictwa i żywności. Wybrane zagadnienia
Małgorzata Korzycka

Przywrócenie terminu w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP
Magdalena Kotulska

Prawa wyłączne własności przemysłowej wniesione do spółki handlowej tytułem wkładu jako przedmiot zaspokojenia wierzytelności wierzyciela jej uczestnika - wybrane uwagi materialnoprawne de lege lata i de lege ferenda
Grzegorz Kozieł

Globalizacja prawa patentowego i jej wpływ na prawo krajowe na przykładzie Polski na tle porównawczym
Magdalena Krekora

Ochrona symboli o charakterze państwowym na podstawie art. 6 ter Konwencji paryskiej a sprawa polska
Michał Kruk

Rola i efekty działań Urzędu Patentowego RP w kształtowaniu ochrony karnoprawnej praw własności przemysłowej w Polsce
Dariusz Kuberski

Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego
Andrzej Matlak

Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej
Dawid Miąsik

Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej - modyfikująca rola doktryny i orzecznictwa
Małgorzata Modrzejewska

Szampan a kwestia smaku. Kilka uwag o chronionych nazwach pochodzenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r. w sprawie C-393/16, Comit? Interprofessionnel du Vin de Champagne
Monika Namysłowska

Wybrane problemy harmonizacji prawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa na tle unijnej dyrektywy know-how
Igor B. Nestoruk

Reforma prawa patentowego w Unii Europejskiej: jednolity patent - jednolite SPC?
Justyna Ożegalska-Trybalska

Moralne prawo własności prywatnej
Wit Pasierbek SJ

Sądy ochrony własności intelektualnej
Beata Piwowarska

Wnioski o zabezpieczenie dowodów i zabezpieczenie roszczeń oraz o udzielenie informacji w prawie własności intelektualnej - potrzeba nowelizacji
Paweł Podrecki

Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez polską administrację celną
Piotr Pogorzelski

Kilka uwag w sprawie niezarejestrowanych znaków towarowych
Urszula Promińska

Rzecznik patentowy - zawód przyszłości z ciekawą historią
Dorota Rzążewska

Wtórna zdolność odróżniająca jako przeszkoda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na krajowe prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych
Joanna Sitko

Uzasadniona przyczyna używania znaku jako negatywna przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego
Ewa Skrzydło-Tefelska

Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych
Ryszard Skubisz

Patent - prawa wyłączne i ich ograniczenia
Stanisław Sołtysiński, Aurelia Nowicka

Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych
Sybilla Stanisławska-Kloc

O potrzebie nowego modelu postępowania o unieważnienie patentu
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Czy nie lepiej, żeby było tak, jak było? Refleksja o prawnej ochronie wzorów przemysłowych
Jerzy Szczotka

Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie - Prawo własności przemysłowej?
Agnieszka Sztoldman

Na pograniczu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego (przedmioty niematerialne, które podlegają ochronie równocześnie w świetle prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego)
Piotr Ślęzak

Naruszenie jednolitych unijnych praw własności przemysłowej w prawie prywatnym międzynarodowym w świetle najnowszego orzecznictwa
Marek Świerczyński

O zasadności dotychczasowej krytyki roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej i o propozycjach jego zmian
Tomasz Targosz

W ekosystemie ochrony własności intelektualnej
Anna Tischner

Dobra wiara w uzyskaniu prawa własności przemysłowej (na przykładzie znaku towarowego) - domniemanie czy jego brak?
Marcin Trzebiatowski

Biotechnologie to klucz do przyszłości i kłopot dla legislatorów
Tomasz Twardowski

Unijny znak certyfikujący - charakterystyka ogólna
Kinga Wernicka

Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaku towarowym Unii Europejskiej przed sądem polskim
Jacek Widło

Krótka historia zmian będących rezultatem reformy legislacyjnej prawa znaków towarowych w UE a wymóg przedstawialności oznaczenia
Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

O bezczynności organu i przewlekłości postępowania administracyjnego
Andrzej Wróbel

"Patent na wynalazek" czy "własność wynalazku" - jak jest? jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię
Helena Żakowska-Henzler

Wtórna zdolność odróżniająca unijnego znaku towarowego - aspekty terytorialne
Łukasz Żelechowski

Część trzecia
Zarządzanie własnością przemysłową

Promocja ochrony własności intelektualnej wśród studentów szkół wyższych
Stanisław Adamczak, Bożena Kaczmarska

Ochrona własności intelektualnej fundamentem nowoczesnego państwa
Andrzej Arendarski

Przedsiębiorstwa patentujące i ich znaczenie w tworzeniu struktur wiedzy w Polsce
Tadeusz Baczko

Innowacyjność
Jerzy Bralczyk

Prawo instytucji naukowej do materiału naukowego zawartego w pracowniczym utworze naukowym
Julia Chlebny

Sprostać naturze. Wywiad z Lechosławem Franciszkiem Ciupikiem

Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
Aldona Małgorzata Dereń, Jan Skonieczny

"Piękno jest wartością gospodarczą"
Bożena Gargas

Naśladownictwo w modzie
Katarzyna Grzybczyk, Karolina Rybak

Patent na życie, czyli z patentem przez życie
Jacek Guliński

Komercjalizacja innowacyjnych technologii wyzwaniem dla współczesnych menedżerów i warunkiem przetrwania przedsiębiorstw (sustainability)
Irena K. Hejduk

Pozycja prawna stron umowy franczyzy (franczyzowej, franchisingowej)
Wojciech J. Katner, Przemysław Katner

Rola indywidualnych wynalazców w polskim systemie innowacji
Krzysztof Klincewicz

Trzeba przekraczać granice wiedzy, by być wynalazcą i innowatorem
Krzysztof Kluszczyński

Sztuczna inteligencja i własność intelektualna
Ryszard Markiewicz

Prawne aspekty zarządzania własnością przemysłową w polskiej gospodarce
Adrian Niewęgłowski

Wartościowanie i wycena własności intelektualnej
Perspektywa ekonomicznej analizy prawa
Artur Nowak-Far

Chronić nie chronić? Czyli o tajemnicy przedsiębiorstwa kilka uwag
Ewa Nowińska

Licencje przymusowe na korzystanie z wynalazków farmaceutycznych
Żaneta Pacud

Funkcje i zakres pojęcia komercjalizacji wyników badań naukowych
Marek Salamonowicz

Kilka uwag o znaczeniu gospodarczym systemu patentowego
Tomasz Sieniow

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Michał Szota

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa a ochrona własności intelektualnej
Teresa Taranko

Targi wzorów
Przemysław Trawa

Polskie uniwersytety - ku kreatywności i innowacyjności
Marzenna Anna Weresa, Magdalena Marczewska

Statystyka patentowa w badaniach ekonomicznych
Rafał Wisła

Przemysły kreatywne i ich rola we współczesnej gospodarce
Katarzyna Żukrowska

Wkładka: kolorowe zdjęcia do artykułów

Gmach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przy al. Niepodległości w Warszawie oraz pozostałe siedziby
Renata Jóźwik

Ochrona symboli o charakterze państwowym na podstawie art. 6 ter Konwencji paryskiej a sprawa polska
Michał Kruk

Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych
Sybilla Stanisławska-Kloc

Naśladownictwo w modzie
Katarzyna Grzybczyk, Karolina Rybak

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Michał Szota


1840 stron, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021