wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENTÓW


MŁODECKA K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych

Poradnik z wzorami dokumentów


Poradnik szczegółowo i przystępnie omawia problematykę środków ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych, które wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Uwzględniając najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny, a także wciąż opracowywane nowelizacje do nowej ustawy, szczegółowo opisano postępowanie odwoławcze i skargowe, ich przebieg, a także prawa i obowiązki stron i uczestników tych postępowań. Odniesiono się także do wprowadzonej na gruncie nowej ustawy możliwości zaskarżania orzeczeń Sądu Zamówień Publicznych skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Książka zawiera ponadto wzory pism w postępowaniu odwoławczym i skargowym, które będą pomocne zarówno profesjonalnym pełnomocnikom, jak i bezpośrednim uczestnikom procesu udzielania zamówień publicznych.

W książce omówiono zagadnienia takie jak:

  • uprawnienie podmiotowe do korzystania ze środków ochrony prawnej,
  • charakter postępowania odwoławczego pod rządami nowej ustawy,
  • naruszenie przepisów ustawy przez zamawiającego.

Publikacja skierowana jest głównie do profesjonalnych pełnomocników, adwokatów, radców prawnych i aplikantów. Z uwagi na kompleksowe zestawienie analizy naukowej i praktycznej zainteresuje również arbitrów oraz sędziów, a także wykonawców i zamawiających.

I. Wprowadzenie

II. Ewolucja środków ochrony prawnej w polskim prawie zamówień publicznych.
1. Od protestu do odwołania
2. Sądowa kontrola orzeczeń KIO na tle historycznym

III. Nowe prawo zamówień publicznych
1. Istota wprowadzenia
2. Główne kierunki zmian
3. Przepisy przejściowe i wprowadzające

IV. Środki ochrony prawnej w ustawie prawo zamówień publicznych
1. Zawiadomienie o naruszeniu przepisów
a. Forma i tryb zawiadomienia
b. Skuteczność prawna
2. Odwołanie
a. Charakter prawny
b. Przesłanki wniesienia odwołania
c. Legitymacja czynna i bierna
d. Przedmiot odwołania
e. Warunki formalne odwołania
i. Termin na wniesienie odwołania
ii. Forma
iii. Treść
str. 8
iv. Doręczanie
v. Opłata
f. Cofnięcie odwołania
i. Cofnięcie w całości
ii. Cofnięcie części zarzutów
iii. Skutki cofnięcia
g. Uwzględnienie odwołania
i. Uwzględnienie odwołania w całości
ii. Uwzględnienie niektórych zarzutów odwołania
iii. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania
h. Przystąpienie do odwołania
i. Podmiot uprawniony do przystąpienia
ii. Dopuszczenie przystępującego do udziału w postępowaniu
iii. Opozycja przeciwko przystąpieniu
iv. Prawa i obowiązki przystępującego
i. Pełnomocnik w postępowaniu przed KIO
i. Osoba pełnomocnika
ii. Prawa i obowiązki pełnomocnika
iii. Pełnomocnictwo
j. Zakaz zawarcia umowy
i. Zakaz zawarcia umowy i Stand Still
ii. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy
iii. Postępowanie w przedmiocie wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy
k. Przebieg postępowania odwoławczego
i. Usuwanie braków formalnych
ii. Doręczanie pism i korespondencji
iii. Rozprawa przed KIO
iv. Postępowanie dowodowe
1. Rodzaje dowodów
2. Sposób przeprowadzenia dowodów
3. Ciężar dowodu
4. Ciężar dowodu w sprawach dotyczących rażąco niskiej ceny
l. Wyrokowanie
i. Wydawanie orzeczeń
ii. Orzeczenia niemerytoryczne
iii. Orzeczenia merytoryczne
1. Oddalenie odwołania
2. Uwzględnienie odwołania
iv. Kary finansowe
m. Rektyfikacja orzeczeń KIO
n. Prawomocność i wykonalność orzeczeń KIO
o. Koszty postępowania odwoławczego
3. Skarga do sądu.
1. Charakter prawny skargi
2. Legitymacja czynna i bierna
3. Interwencja uboczna
a. Zgłoszenie interwencji
4. Warunki formalne skargi
a. Termin na wniesienie
b. Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowym
c. Właściwość sądu
d. Doręczenia
e. Sposób wniesienia skargi
f. Skarga jako pismo procesowe
g. Elementy niezbędne skargi
h. opłata sądowa
5. Pełnomocnictwo
a. Pełnomocnik w postępowaniu sądowym
b. Rodzaje pełnomocnictw
c. Zakres pełnomocnictwa
d. Forma pełnomocnictwa
6. Zabezpieczenie postępowania
a. Reguła stand still
b. Wniosek o zabezpieczenie postępowania
c. Postępowanie zabezpieczające
d. Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia
7. Cofnięcie skargi
8. Uznanie skargi
9. Cofnięcie odwołania w toku postępowania sądowego
10. Przebieg postępowania
a. Usuwanie braków formalnych
b. Dowody w postępowaniu sądowych
i. Dopuszczalność zgłaszania nowych dowodów,
ii. Rodzaje dowodów
c. Rozprawa
d. Orzeczenia sądu
i. Postanowienia
ii. Wyroki
1. Oddalenie skargi
2. Uwzględnienie skargi
a. Uchylenie i zmiana wyroku KIO
b. Rozstrzygnięcie co do istoty sprawy
c. Stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy
iii. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych
iv. Prawomocność i wykonalność wyroków sądu
11. Koszty postępowania sądowego
a. Koszty procesu
i. koszty sądowe
ii. koszty stron
iii. koszty zastępstwa procesowego
b. Rozstrzyganie o kosztach procesu
c. Zasada odpowiedzialności za wynik sprawy
d. Zasada stosunkowego rodzielenia kosztów
e. Zasada zniesienia kosztów
f. Koszty współuczestników postępowania i interwenientów
12. Pytanie prawne do Sądu Najwyższego
13. Rektyfikacja orzeczeń sądu

V. Zażalenie na postanowienie przedmiocie kosztów postępowania ze skargi na orzeczenie KIO
1. Charakter zażalenia
str. 10
2. Termin i sposób wniesienia
3. Warunki formalne
4. Koszty i opłaty

VI. Skarga kasacyjna.
1. Uwagi do nowego prawa zamówień publicznych
2. Termin wniesienia skargi kasacyjnej
3. Warunki formalne skargi kasacyjnej
4. Rozpoznanie skargi
5. Rodzaje orzeczeń Sądu Najwyższego

VII. Wzory dokumentów

372 strony, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021