wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 59.80 56,81   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE PODRĘCZNIKOWY ZARYS PROBLEMATYKI


GAWRECKI L.

wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

cena netto: 59.80 Twoja cena  56,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie w oświacie

Podręcznikowy zarys problematyki

Systematyka – praktyka – rekomendacje


Zarządzanie to szczególnie istotny czynnik efektywnego funkcjonowania całego systemu oświaty zarówno w państwie, jak i w poszczególnych placówkach edukacyjnych, tworzących ten system.

We współczesnej polskiej literaturze pedagogicznej problem ten jest opisywany na ogół przyczynkarsko, w odniesieniu do pojedynczych zagadnień. Brakuje natomiast opracowań całościowych i to zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Chodzi o publikację o charakterze podręcznikowym, ujmującą syntetycznie podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania w oświacie. Jednocześnie jednak taką, która zainteresuje liczną rzeszę osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie i nie będzie „teorią dla teorii”.

Pisząc tę publikację, przyjąłem następujące cele:

- zebrać i uporządkować wiedzę dotyczącą zarządzania w oświacie;
- uświadomić różnorodność rozwiązań w tym zakresie na tle porównawczym;
- wskazać tendencje i kierunki zmian w zarządzaniu systemem edukacji i poszczególnymi placówkami tworzącymi ten system;
- zarekomendować własne propozycje zmian w niektórych obszarach dotyczących podjętego tematu. Są to oczywiście tylko założenia, zasygnalizowanie kierunków zmian. Opracowanie pełnej, szczegółowej -koncepcji wymaga pogłębionej pracy wielu osób znających tę problematykę.

Wstęp - od Autora

Wstęp   

Część pierwsza Zarządzanie – systematyka i praktyka

1. Początki i rozwój nauki o zarządzaniu w oświacie  

2. Współczesne kierunki rozwoju nauki o zarządzaniu oświatą  
2.1. Próby tworzenia pedagogiki zarządzania jako subdyscypliny naukowej   
2.2. Konteksty badawcze w XXI wieku      

3. Zarządzanie organizacją   
3.1. Organizacja – interpretacje definicyjne   
3.2. Zarządzanie – aspekty systemowe, socjologiczne i prakseologiczne   

4. Zarządzanie systemem oświaty      
4.1. Cechy systemu oświaty   
4.2. Cele i struktura systemu oświaty   
4.3. Zarządzanie oświatą jako działalność regulacyjna  
4.4. Centralizm i decentralizm w zarządzaniu oświatą  

5. Menedżerskie zarządzanie oświatą samorządową  
5.1. Organizacja i funkcjonowanie struktur samorządowych   
5.2. Uprawnienia samorządu w zakresie oświaty  
5.3. Współczesne problemy zarządzania lokalną oświatą      
5.4. Menedżerskie działania samorządu i kierownika oświaty   
5.4.1. Umiejętności techniczne    
5.4.2. Umiejętności społeczne      
5.4.3. Umiejętności koncepcyjne   
5.4.4. Kompetencje oświatowego samorządowca  
5.5. Warunki efektywności działań menedżera oświaty samorządowej  

6. Rodzice w systemie zarządzania oświatą   
6.1. Podstawy prawne oddziaływania rodziców na instytucje edukacyjne      
6.2. Uprawnienia rodziców wobec instytucji edukacyjnej   
6.2.1. Prawa jednostkowe    
6.2.2. Prawa zbiorowe    
6.3. Udział polskich rodziców w zarządzaniu instytucją edukacyjną  
6.3.1. Rada rodziców w placówce edukacyjnej   
6.3.2. Udział rodziców w radach oświatowych   

7. Zarządzanie placówką oświatową jako organizacją      
7.1. Szkoła jako organizacja społeczna      
7.2. Zarządzanie a kierowanie organizacją edukacyjną  
7.3. Wolny rynek w oświacie   
7.3.1. Pojęcie rynku i jego uwarunkowania w oświacie      
7.3.2. Elementy wolnego rynku w polskiej oświacie  
7.3.3. Niebezpieczeństwa wolnego rynku w oświacie      
7.3.4. Wnioski dla dyrektora-menedżera oświaty   

8. Szkoła jako placówka usługowa      
8.1. Usługa jako czynność międzyludzka   
8.2. Wspieranie rozwoju jednostki jako główny cel usługi edukacyjnej      
8.3. Usługi edukacyjne jako produkt działania szkoły   

9. Dyrektor-humanistyczny menedżer oświaty   
9.1. Ewolucja pozycji dyrektora placówki edukacyjnej      
9.2. Menedżer oświaty – czyli kto?  
9.3. Humanistyczny menedżer oświaty      
9.4. Kompetencje dyrektora-humanistycznego menedżera placówki edukacyjnej      
9.4.1. Pojęcie i rodzaje kompetencji      
9.4.2. Kompetencje twarde (bazowe)   
9.4.3. Kompetencje miękkie (interpersonalne)      
9.4.4. Wiedza niezbędna do opanowania kompetencji menedżerskich  
9.5. Mistrzostwo w zakresie zarządzania szkołą      
9.6. Predyspozycje kierownicze      
9.7. Tworzenie koncepcji rozwoju placówki oświatowej      
9.7.1. Diagnozowanie pracy szkoły jako całości oraz poszczególnych jej elementów      
9.7.2. Tworzenie i realizowanie autorskiej koncepcji działalności szkoły      

10. Doskonalenie kierowniczej kadry oświaty w Polsce powojennej  
10.1. Doskonalenie okazjonalne (do roku 1972) 
10.1.1. Prymat przygotowania ideologicznego (1945–1956)   
10.1.2. Próby kształcenia merytorycznego od 1957 roku  
10.2. Kształcenie w ramach systemu IKN (1972–1990)      
10.2.1. Geneza koncepcji studiów podyplomowych organizacji i zarządzania oświatą   
10.2.2. Organizacja studiów podyplomowych      
10.2.3. Programy nauczania   
10.2.4. Wymagania i wykładowcy   
10.3. Menedżerskie doskonalenie kierowników oświaty po zmianach ustrojowych  

Część druga REKOMENDACJE – CO I JAK ZMIENIĆ?

11. Założenia PROJEKTU PERMANENTNEGO DOSKONALENIA MENEDŻERA OŚWIATY-PRZYWÓDCY  
11.1. Współczesne tendencje w doskonaleniu kierowniczej kadry oświaty  
11.2. Doskonalenie zawodowe dyrektorów polskich placówek oświatowych w świetle badań  
11.3. Zasady doskonalenia menedżerów oświaty 
11.4. System wieloszczeblowego doskonalenia 

12. DYLEMATY POLSKIEJ SZKOŁY XXI WIEKU – PRÓBA DIAGNOZY I REKOMENDACJE   
12.1. XIX-wieczne korzenie edukacji początków XXI wieku      
12.1.1. Jaki świat XXI wieku?   
12.1.2. Jak zmieniać szkołę?   
12.2. Niezależna szkoła, uwolniony nauczyciel 
12.2.1. Wyzwolić inicjatywę nauczycieli   
12.2.2. Przekazać szkoły podmiotom społecznym i nauczycielom      
12.2.3. Jaka rola państwa?   
12.2.4. Szkoła uwolniona lepsza!      
12.2.5. Refleksja odautorska      

13. JAK KSZTAŁCIĆ KREATYWNEGO NAUCZYCIELA KREATYWNEJ SZKOŁY? REKOMENDACJE   
13.1. Jakie założenia kształcenia nauczycieli? Rekomendacje treściowe   
13.2. Rekomendacje dotyczące form kształcenia nauczycieli   
13.3. Rekomendacje dotyczące organizacji kształcenia pedagogicznego 
13.4. Powrócić do sprawdzonych idei – rekomendacje historyczne      
13.5. Refleksja końcowa      

BIBLIOGRAFIA

180 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021