wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODSTAWY TECHNOLOGII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I METODY BADAŃ


MAŁOLEPSZY J. RED.

wydawnictwo: AGH, 2013, wydanie I

cena netto: 30.00 Twoja cena  28,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań


Szybki postęp w dziedzinie wytwarzania materiałów budowlanych wymaga systematycznego uzupełniania informacji o technologiach i o metodach kontroli jakości surowców, półproduktów oraz produktów wytwarzanych i przetwarzanych przez przemysł materiałów budowlanych. Temu właśnie celowi służy niniejsza książka, powstała w wyniku współpracy grupy pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Publikacja ta jest twórczym rozwinięciem wydawanego dwukrotnie podręcznika "Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań". Jej treść została zaktualizowana i znacznie poszerzona.

W pierwszej części opracowania zawarto podstawowe informacje o spoiwach mineralnych, zaprawach, betonach, budowlanych materiałach izolacyjnych, ceramicznych i autoklawizowanych materiałach budowlanych, tworzywach sztucznych stosowanych w budownictwie, stali zbrojeniowej oraz szkle budowlanym. W części tej omówiono również metody wytwarzania wspomnianych materiałów. Część druga poświęcona jest metodom badań cech użytkowych materiałów budowlanych, ich właściwości fizycznych oraz składu fazowego. Opisano zarówno metody stanowiące przedmiot norm PN-EN, jak i te, które nie są w nich ujęte. Każdy rozdział zawiera spis norm odnoszących się do danych zagadnień i zalecanej literatury.

Książka jest adresowana głównie do studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz studentów Wydziału Górniczego kształcących się na kierunku budownictwo, będzie zapewne przydatna również dla studentów politechnik oraz inżynierów technologów, a także innych osób zainteresowanych problematyką materiałów budowlanych.

Wstęp

CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych

1. Spoiwa mineralne 
1.1. Spoiwa gipsowe .
1.2. Spoiwa wapienne .
1.3. Cementy powszechnego użytku 
1.4. Cementy specjalne .
1.5. Inne rodzaje spoiw hydraulicznych .
Literatura .

2. Zaprawy i betony
2.1. Zaprawy budowlane.
2.2. Betony .
Literatura .

3. Autoklawizowane materiały budowlane 
3.1. Wyroby wapienno-piaskowe .
3.2. Autoklawizowany beton komórkowy .
Literatura .

4. Ceramiczne materiały budowlane wypalane .
4.1. Podstawy produkcji ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych .
4.2. Właściwości podstawowych ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych .
Literatura

5. Materiały termoizolacyjne .
5.1. Włókniste materiały termoizolacyjne 
5.2. Pianki z tworzyw sztucznych 
5.3. Inne materiały termoizolacyjne .
Literatura .

6. Tworzywa sztuczne
6.1. Podstawowe informacje o polimerach .
6.2. Właściwości fizyczne polimerów .
6.3. Dodatki uszlachetniające do tworzyw sztucznych 
6.4. Przegląd polimerów stosowanych w budownictwie .
6.5. Zastosowanie tworzyw sztucznych w budownictwie  
Literatura .

7. Szkło w budownictwie  
7.1. Wiadomości podstawowe  
7.2. Charakterystyka surowców do produkcji szkła  
7.3. Przebieg procesu wytwarzania szkieł  
7.4. Podstawowe właściwości szkła budowlanego
7.5. Szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe  
7.6. Podział wyrobów budowlanych ze szkła  
Literatura .

8. Stal stosowana w konstrukcjach żelbetowych i strunobetonowych  
8.1. Produkcja stali
8.2. Wpływ składu chemicznego na właściwości stali  
8.3. Klasyfikacja stali do zbrojenia betonu  
8.4. Asortymenty stali do zbrojenia betonu  
Literatura

9. Zasady wprowadzania materiałów budowlanych do obrotu 
Literatura .

CZĘŚĆ 2. Metody badań materiałów budowlanych

10. Oznaczanie składu fazowego .
Marek Gawlicki
10.1. Mikroskopia optyczna 
10.2. Dyfraktometria rentgenowska 
10.3. Metody analizy termicznej .
10.4. Metody obliczeniowe .
10.5. Metody ekstrakcyjne .
Literatura .
Załącznik .

11. Oznaczanie uziarnienia spoiw mineralnych .
Wojciech Roszczynialski
11.1. Podstawowe pojęcia związane z analizą składu ziarnowego 
11.2. Metody badań składu ziarnowego .
11.3. Metody określania powierzchni właściwej .
Literatura

12. Wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw mineralnych .
Wiesława Nocuń-Wczelik
12.1. Mechanizm hydratacji cementu a przebieg wydzielania ciepła 
12.2. Czynniki wpływające na efekt cieplny hydratacji cementu 
12.3. Standaryzacja badań kalorymetrycznych spoiw cementowych 
12.4. Cementy powszechnego użytku a kryteria niskiego i bardzo niskiego ciepła hydratacji  
12.5. Zasady oznaczania ciepła hydratacji 
12.6. Oznaczanie ciepła hydratacji metodami standardowymi 
12.7. Zasada działania i opis konstrukcji mikrokalorymetru różnicowego  
12.8. Wzorcowanie mikrokalorymetru i wyznaczanie efektu cieplnego hydratacji .
Literatura

13. Badanie właściwości spoiw gipsowych .
Marek Gawlicki
13.1. Oznaczanie zawartości trójtlenku siarki i obliczanie równoważnej  mu ilości siarczanu wapnia .
13.2. Oznaczanie stosunku woda/spoiwo .
13.3. Oznaczanie czasu wiązania spoiwa .
13.4. Badania właściwości mechanicznych 
13.5. Oznaczanie zatrzymywania wody w zaczynach i zaprawach  gipsowych .
13.6. Oznaczanie zmian liniowych stwardniałych zaczynów i zapraw gipsowych .
13.7. Ocena przyczepności klejów gipsowych do płyt gipsowych 
13.8. Oznaczanie pH kleju gipsowego .
13.9. Oznaczanie czasu zużycia kleju gipsowego 
13.10. Oznaczanie przyczepności klejów gipsowych do płyt zespolonych .
13.11. Oznaczanie czasu wiązania gipsowych mas szpachlowych 
13.12. Ocena odporności mas szpachlowych na powstawanie rys skurczowych i spękań 
13.13. Ocena zawartości grubych cząstek w masach szpachlowych .
13.14. Oznaczanie przyczepności mas szpachlowych .
Literatura

14. Badanie właściwości spoiw wapiennych  
Marek Gawlicki
14.1. Oznaczanie zawartości wapna czynnego 
14.2. Oznaczanie objętościowe dwutlenku węgla (metoda alternatywna) 
14.3. Oznaczanie gęstości nasypowej wapna .
14.4. Oznaczanie stałości objętości wapna 
14.5. Oznaczanie czasu wiązania wapna 
14.6. Oznaczanie reaktywności wapna .
14.7. Oznaczanie wydajności wapna 
14.8. Oznaczanie składu objętościowego normowej zaprawy wapiennej  oraz zapotrzebowania wody do badania rozpływu i głębokości  wnikania 
14.9. Oznaczanie zatrzymywania wody w zaprawie wapiennej 
14.10. Oznaczanie zawartości powietrza w zaprawie wapiennej .
Literatura

15. Badanie cech użytkowych cementów powszechnego użytku 
Witold Brylicki
15.1. Gęstość i gęstość nasypowa cementów .
15.2. Wodożądność cementów i właściwa konsystencja zaczynu cementowego 
15.3. Oznaczanie konsystencji normowej  
15.4. Czas wiązania zaczynu cementowego  
15.5. Stałość objętości zaczynu cementowego
15.6. Skurcz stwardniałych zaczynów cementowych i zapraw przy zmiennej wilgotności 
15.7. Właściwości wytrzymałościowe  
Literatura

16. Badanie cech użytkowych zapraw budowlanych 
Artur Łagosz
16.1. Metody badań właściwości świeżych zapraw 
16.2. Badania właściwości stwardniałych zapraw 
16.3. Badania właściwości wypraw pocienionych 
Literatura

17. Badanie wytrzymałości betonów
Artur Łagosz
17.1. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodami niszczącymi  
17.2. Badanie wytrzymałości betonu metodami pośrednimi
17.3. Ocena wytrzymałości na ściskanie betonu w konstrukcji na podstawie badań metodami pośrednimi  
17.4. Badanie wytrzymałości betonu komórkowego na ściskanie za pomocą sklerometru ABA  
Literatura

18. Metody badań porowatości materiałów budowlanych 
 Marek Petri
 18.1. Porowatość a właściwości materiałów budowlanych 
 18.2. Metody badań porowatości 
 18.3. Charakterystyka porowatości wybranych materiałów budowlanych 
 Literatura .

19. Metody badań podstawowych właściwości materiałów termoizolacyjnych
 Waldemar Pichór
19.1. Współczynnik przewodzenia ciepła 
 19.2. Oznaczanie gęstości objętościowej i stabilności wymiarów  materiałów termoizolacyjnych .
 19.3. Oddziaływanie wody na materiały termoizolacyjne 
 19.4. Oznaczanie właściwości mechanicznych materiałów  termoizolacyjnych 
 19.5. Oznaczanie odporności na działanie wysokiej temperatury i ognia  
 19.6. Badanie zawartości substancji organicznych oraz zawartości części  nierozwłóknionych  
 Literatura .

20. Badanie właściwości reologicznych surowców i mas ceramicznych 
 Zdzisław Pytel
 21.1. Podstawowe pojęcia reologii 
 21.2. Charakterystyka układu: minerały ilaste – woda .
 21.3. Plastyczność surowców ilastych i mas ceramicznych .
 21.4. Metody pomiaru plastyczności 
 Literatura

21. Termiczne metody badań surowców i mas ceramicznych .
Elżbieta Brylska, Józef Stolecki
21.1. Badanie surowców i mas w mikroskopie wysokotemperaturowym  
21.2. Badanie surowców metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii .
21.3. Badanie surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii .
 Literatura .

22. Metody badań ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych .
 Elżbieta Brylska
 22.1. Nowe wymagania wobec ceramicznych elementów murowych i dachówek wprowadzone przez normy europejskie
 Literatura .

23. Badanie właściwości tworzyw sztucznych 
 Grzegorz Malata
23.1. Wybrane metody badań wyrobów z tworzyw sztucznych 
 Literatura .

24. Właściwości i metody badań szkła budowlanego 
 Manuela Reben
 24.1. Badanie właściwości mechanicznych szkła hartowanego .
24.2. Właściwości i metody badań szkła warstwowego  
24.3. Metody badań świetlnych i słonecznych  właściwości oszklenia  
24.4. Właściwości i metody badań pustaków szklanych
24.5. Metody badań współczynnika przenikania ciepła  oszkleń wielokrotnych  
24.6. Wymagania stawiane elementom budynków oraz przegrodom  przeciwpożarowym z elementami wykonanymi ze szkła. Badania  odporności ogniowej  
Literatura .

25. Badanie właściwości stali zbrojeniowej
 Artur Łagosz
25.1. Badanie cech wytrzymałościowych stali zbrojeniowej do betonu .
25.2. Badanie własności technologicznych stali zbrojeniowej do betonu 
25.3. Dodatkowe badania stali zbrojeniowej
Literatura .

Słownik pojęć i terminów.

530 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022