wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 45.00 42,75   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

REOLOGIA W CERAMICE


IZAK P.

wydawnictwo: AGH, 2017, wydanie II

cena netto: 45.00 Twoja cena  42,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Reologia w ceramice


Głównym celem autora było stworzenie książki przedstawiającej fundamenty reologii, które każdy ceramik powinien znać.

Publikacja przedstawia reologię w sposób prosty, a bardziej skomplikowane równania i analizy matematyczne umieszczono na końcu w załącznikach.

Ponieważ jednak dla zrozumienia niektórych zjawisk reologicznych analizy matematyczne są niezbędne, w uproszczony sposób starano się je w książce zamieścić (zwłaszcza te, które nie są często publikowane). Przedstawiono oryginalne podejścia analityczne dotyczące właściwości reologicznych ceramicznych mas granulowanych oraz zawiesin pseudo-reoniestabilnych. Te ostatnie zostały zaprezentowane na podstawie prac Ł. Wójcika i A. Stempkowskiej i są przedmiotem szczególnego zainteresowania autora (formowanie metodą gelcasting, zawiesiny uszczelniające). Druga edycja książki jest uzupełniona i poszerzona o aspekty uogólniania przepływów reoniestabilnych. W szczególności więcej uwagi poświęcono pomiarom oscylacyjnym, które prowadzi się coraz częściej zwłaszcza na potrzeby charakterystyki zawiesin lepkosprężystych

Wprowadzenie   9

Rozdział pierwszy
Wstęp . 14
Lepkość . 16
Lepkość w aspekcie reologii . 16
Reologia a ceramika . 17
Płynięcie . 17
Podsumowanie  19

Rozdział drugi
Podstawy reologii  20
Naprężenie ścinania  20
Szybkość ścinania . 22
Defi nicja lepkości . 25
Podsumowanie  27

Rozdział trzeci
Płyny newtonowskie a zawiesiny ceramiczne . 28
Stężenie zawiesin  28
Błędy ważenia . 34
Efekty rozwarstwiania fazy  35
Efekty przyścienne . 35
Lepkość zawiesin  35
Sedymentacja ziaren . 37
Rozkład wielkości ziaren  38
Właściwości powierzchniowe  38
Żelowanie, koagulacja i fl okulacja . 38
Szybkość ścinania w aspekcie zderzania się ziaren  39
Niepożądane zagęszczenie fazy rozproszonej  40
Ścieranie . 40
Stabilizacja mechaniczna zawiesin . 41
Przepływy zawiesin ceramicznych w układach rurowych . 41
Wpływ dodatków chemicznych na właściwości reologiczne zawiesin  42
Dyspersja całkowita  51
Zawiesiny silnie skoagulowane lub sfl okulowane  51
Synereza  52
Pożądany stan równowagi fl okulacja/ defl okulacja, koagulacja/ dyspersja . 52
Podsumowanie  53

Rozdział czwarty
Modele reologiczne. Reologiczne równania stanu . 54
Modele mechaniczne  56
Podsumowanie  78

Rozdział piąty
Płyny nienewtonowskie a zawiesiny ceramiczne  80
Pomiar czasu ścinania – niezależne metody . 90
Podsumowanie  92

Rozdział szósty
Płyny reoniestabilne a zawiesiny ceramiczne . 93
Tiksotropia  93
Sztywność struktury tiksotropowej  104
Reopeksja  109
Historia (przebieg) ścinania  110
Żelowanie a tiksotropia  112
Reopeksja w aspekcie zderzeń międzyziarnowych  113
Podsumowanie  114

Rozdział siódmy
Siły przyciągające i żelowanie . 115
Międzycząsteczkowe siły przyciągające i odpychające . 115
Podsumowanie  120

Rozdział ósmy
Krzywe płynięcia (reogramy). Warunki równowagowe  121
Właściwości rozrzedzania zawiesin podczas ścinania . 121
Podsumowanie  122

Rozdział dziewiąty
Mechaniczne oddziaływanie ziarno – medium i ziarno – ziarno w zawiesinach ceramicznych . 123
Oddziaływanie mechaniczne ziarno – medium  123
Pobieranie reprezentatywnych próbek w czasie przepływu . 124
Przepływy w czasie mielenia i mieszania zawiesin  126
Przepływy w procesach fi ltracji i formowania przez odlewanie  127
Oddziaływanie mechaniczne ziarno – ziarno . 129
Podsumowanie  131

Rozdział dziesiąty
Międzycząsteczkowe siły odpychające. Chemiczna stabilizacja zawiesin . 133
Przestrzeń, czas i energia  133
Rola wody w zawiesinach ceramicznych . 135
Minerały ilaste i ich właściwości w układach wodnych . 140
Rodzaje wiązań niekowalencyjnych uczestniczących
w oddziaływaniach międzycząsteczkowych  142
Wiązania jonowe (kulombowskie) . 143
Wiązania wodorowe . 143
Wiązanie van der Waalsa  145
Przyciąganie hydrofobowe . 149
Chemiczna stabilizacja zawiesin ceramicznych . 155
Mechanizmy upłynniania (stabilizacji) zawiesin ceramicznych. Teoria DLVO  158
Stabilizacja polimeryczna zawiesin  162
Charakterystyka upłynniaczy . 170
Upłynniacze organiczne. Polielektrolity anionowe  171
Upłynniacze nieorganiczne . 176
Niestabilność upłynnionych zawiesin  185
Podsumowanie  187

Rozdział jedenasty
Dylatancja jeszcze raz  190
Pomiar blokad dylatacyjnych lepkościomierzem . 196
Podsumowanie  198

Rozdział dwunasty
Synereza . 200
Synereza w gęstwach i zawiesinach o konsystencji plastycznej  200
Receptura mas ceramicznych . 203
Podsumowanie  204

Rozdział trzynasty
Zawiesiny ceramiczne o konsystencji plastycznej . 205
Reologiczne sposoby określania właściwości plastycznych  208
Inne sposoby określania właściwości plastycznych mas ceramicznych . 218
Pęcznienie mas ceramicznych w czasie formowania . 221
Podsumowanie  237

Rozdział czternasty
Wstęp do reologii zawiesin pseudoreoniestabilnych  239
Zawiesiny iłowo-cementowe  239
Pseudoreoniestabine ceramiczne zawiesiny polimerowe . 260
Optymalizacja procesu suszenia . 279
Podsumowanie  284

Rozdział piętnasty
Reologia ceramicznych proszków i mas granulowanych  286
Charakterystyka ceramicznych mas granulowanych  287
Gęstość nasypowa . 293
Kształt granulek  298
Sypkość granulatu . 302
Rozkład wielkości granul. Wilgotność . 311
Zjawiska migracji plastyfi katorów organicznych w czasie granulowania mas ceramicznych metodą suszenia rozpyłowego  320
Podsumowanie  324

Rozdział szesnasty
Właściwości reologiczne mas granulowanych pod wpływem ciśnień zewnętrznych . 327
Krzywe płynięcia (uplastycznienia) . 329
Modele zagęszczania (konsolidacji) proszków ceramicznych.
Równania zagęszczania  331
Podsumowanie  355

Rozdział siedemnasty
Wstęp do reometrii. Uwagi praktyczne  357
Czy szybkość ścinania jest wystarczająco duża? . 358
Jednoczesne żelowanie i interakcje ziaren . 359
Reogramy  361
Pomiar lepkości pozornej . 363
Pomiary w reometrach automatycznych . 373
Ustalanie najkorzystniejszego dodatku upłynniacza  384
Podsumowanie  389

Rozdział osiemnasty
Kontrola innych parametrów zawiesin . 390
Kontrola właściwości fi zycznych ziaren  390
Kontrola dodatków chemicznych . 396
Procesy sporządzania i leżakowania zawiesin  403
Składniki masy częściowo rozpuszczalne w wodzie  406
Uogólnianie krzywych płynięcia zawiesin reoniestabilnych. Równowagowe krzywe płynięcia  406
Naprawa objawów czy przyczyn?  412
Podsumowanie  413

Rozdział dziewiętnasty
Uwagi dotyczące charakterystyki granulowanych mas ceramicznych  415
Krzywa płynięcia ceramicznych mas sypkich  415
Inne wskaźniki technologiczne materiałów sypkich  420
Inne metody pomiaru kształtu granul . 422
Pomiar sypkości mas ceramicznych . 424
Współczynnik tarcia wewnętrznego i współczynnik tarcia granulek o ścianki  426
Zachowanie się ceramicznych mas granulowanych podczas przepływu.
Właściwości strumienia przepływu  427
Podsumowanie  434
Literatura cytowana i uzupełniająca  435

Dodatek A
Elementy teorii pola  453
Pole skalarne . 453
Pole wektorowe  453
Gradient  454
Wirowość pola wektorowego . 454
Dywergencja pola wektorowego  454
Operator Laplace’a . 455
Twierdzenie Ostrogradskiego–Gaussa  455

Dodatek B
Opis naprężeń . 456

Dodatek C
Opis odkształceń . 463
Przykłady odkształceń  468
Odkształcenie zniszczeniowe . 471

Dodatek D
Uwagi na temat przepływu nienewtonowskich płynów reostabilnych  473
Literatura do Dodatku D . 476

Dodatek E
Ruch liniowy i obrotowy  477

Dodatek F
Tablice przeliczeniowe  480

Glosariusz  486
Glosariusz dotyczący reologii proszków  495

498 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022