wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NORMATYWNY MODEL WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


KOTOWSKI A. WIJAS S. RED.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Wybrane zagadnienia


Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarczający, by jego uczestnicy mogli realizować zakładane cele. Wskazują wady i deficyty dotyczące prawnych podstaw współpracy i proponują kierunki zmian.

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie

1. Cel opracowania
2. Metodologia analizy
3. Przyjęta terminologia
4. Modele w naukach prawnych

CZĘŚĆ II. Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Rozdział 1. Przedstawienie dotychczasowego stanu prawnego dotyczącego współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

1.1. Przepisy dotyczące kształtowania relacji JST–NGO z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego
1.2. Przepisy dotyczące kształtowania relacji JST–NGO z perspektywy organizacji pozarządowych

Rozdział 2. Obszary i formy współpracy organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi

2.1. Określenie obszarów współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
2.1.1. Stanowienie prawa
2.1.2. Wykonywanie zadań publicznych
2.2. Normatywne formy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
2.2.1. Informowanie
2.2.2. Konsultowanie i opiniowanie
2.2.3. Tworzenie zespołów
2.2.4. Programy współpracy

Rozdział 3. Mechanizmy finansowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych

3.1. Formy współpracy w zakresie finansowania realizacji zadań publicznych
3.2. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez JST a inne źródła finansowania organizacji pozarządowych
3.2.1. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez JST w kontekście zjawiska prywatyzacji zadań publicznych
3.2.2. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez JST – przekazanie środków publicznych
3.2.3. Zasady współpracy finansowej
3.2.4. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez JST na tle zlecenia realizacji zadań publicznych przez dysponentów części budżetowych
3.3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji na zadanie inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3.4. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych
3.4.1. Zakres podmiotowy
3.4.2. Zakres przedmiotowy
3.5. Dotacje jako forma finansowania i dofinansowania realizacji zadań publicznych
3.5.1. Postaci zlecenia realizacji zadań publicznych
3.5.2. Szczególny charakter dotacji
3.5.3. Podstawa prawna udzielenia dotacji
3.6. Tryb udzielenia dotacji na zadanie określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3.6.1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
3.6.2. Przygotowywanie projektów programu
3.6.3. Otwarty konkurs ofert
3.6.4. Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
3.7. Wniosek o realizację zadania publicznego
3.8. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego
3.8.1. Forma i treść umowy
3.8.2. Zagadnienie tzw. dotacji wieloletnich
3.8.3. Regranting
3.9. Inne mechanizmy współpracy dotyczące finansowania realizacji zadań publicznych
3.9.1. Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
3.9.2. Umowy partnerskie
3.9.3. Porozumienia i umowy o partnerstwie

Rozdział 4. Obowiązki organizacji pozarządowej związane z przyjęciem zlecenia realizacji zadania publicznego

4.1. Wykorzystanie i zwrot środków finansowych
4.2. Rachunkowa ewidencja środków otrzymanych na realizację umowy i dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego
4.3. Sprawozdawczość
4.4. Obowiązki i uprawnienia informacyjne
4.5. Uprawnienie do rozwiązania i odstąpienie od umowy
4.6. Zakaz zbywania rzeczy nabytych za środki pochodzące z dotacji
4.7. Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Rozdział 5. Uprawnienia JST związane z przyjęciem przez organizację pozarządową zlecenia realizacji zadania publicznego

5 1. Kontrola i ocena realizacji zadania
5.2. Uprawnienie do rozwiązania umowy
5.3. Dostęp do informacji publicznej
5.4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 6. Kooperacja organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego – próba socjologicznej syntezy

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Konteksty metodologiczne i teoretyczne
6.3. Analizy
6.4. Wnioski

Rozdział 7. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. Podstawowe założenia zakładanego modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

1. Zastrzeżenia dotyczące obecnych rozwiązań prawnych
2. Pożądane kierunki zmian
3. Proponowane założenia modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Uwagi de lege ferenda

Bibliografia
Noty o autorach

172 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021