wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 46.00 43,70   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACYJNOPRAWNA PROBLEMATYKA WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM


KOZIEŃ A.

wydawnictwo: WYD UJ, 2021, wydanie I

cena netto: 46.00 Twoja cena  43,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracyjnoprawna problematyka współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym


Recenzowana praca składa się z pięciu rozdziałów ułożonych w logicznej kolejności. Autor rozpoczyna swoje rozważania od określenia miejsca uczelni w systemie prawa administracyjnego. Następnie przechodzi do charakterystyki jej otoczenia społeczno-gospodarczego, a kończy na koncepcji wielopłaszczyznowej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, formułując wnioski de lege ferenda.
Recenzowana praca dotyczy niezwykle ważnej i aktualnej kwestii, jaką jest otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni. Współczesny Uniwersytet, w związku ze zmianami wprowadzonymi „Konstytucją dla Nauki”, otrzymał misję budowania i rozwijania relacji z otoczeniem. Autor podjął się więc analizy całkiem nowego zagadnienia. Z tego względu monografia należy do pierwszych opracowań we wskazanym zakresie.
Oprócz gruntownej analizy otoczenia uczelni Autor sytuuje tę instytucję w systemie prawa administracyjnego, przywołując wielu Szacownych Autorów – „Filary Prawa Administracyjnego”. Dzięki temu zagadnienia wprowadzające mają solidne podstawy i doskonale sytuują recenzowaną pracę na tle innych publikacji z pogranicza materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego.
Ocena przyjętej metodologii badawczej pozostałych aspektów związanych z analizą opracowanego problemu jest nie tylko pozytywna, ale wręcz wysoka. Autor podjął się charakterystyki nowego tematu i poradził sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, czego dowodzą wszystkie logiczne wywody.

Z recenzji dr hab. Ewy Szewczyk, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współcześnie szkolnictwo wyższe podlega reformom, które mają charakter w dużej mierze polityczny oraz prawny. Równocześnie sama konieczność określonych reform wynika również ze zmieniających się warunków społecznych, gospodarczych oraz kulturowych. W dzisiejszych czasach uczelnia nie może być podmiotem wyizolowanym z życia społeczno-gospodarczego. Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym może przyczynić się w znacznej mierze do rozwoju uczelni, podmiotów współpracujących, jak również generalnie państwa i społeczeństwa. Korzyści płynące z wieloaspektowej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym zostały już zauważone w różnych państwach, a efekty jej są dostrzegalne i często przewyższają pierwotne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnego społeczeństw. Uczelnię należy traktować jako korporację oraz ważny desygnat niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego, dlatego też nie można doprowadzić do całkowitego urynkowienia uczelni. Tworząc system prawny szkolnictwa wyższego konieczne jest zatem wprowadzenie wielowymiarowego modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W monografii dokonano omówienia miejsca uczelni w systemie prawa administracyjnego uwzględniając uwagi de lege lata oraz de lege ferenda w odniesieniu do polskiego modelu szkolnictwa wyższego, analizy otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni w systemie prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, zdefiniowano pojęcie otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem przykładów takiej współpracy w wybranych państwach, przeanalizowano (de lege lata) istniejące rozwiązania prawne w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmując również tę kwestię również w perspektywie poprzedniego stanu prawnego oraz projektów reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, a także zaproponowano koncepcję wielopłaszczyznowej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która ma charakter de lege ferenda.
Zaproponowana koncepcja wielopłaszczyznowej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym ma charakter uniwersalny i może być wykorzystana przez teoretyków i praktyków prawa, prawodawców różnych państw, zwłaszcza że opiera się również na analizie międzynarodowej literatury przedmiotu, organy administracji rządowej i samorządowej, a także przez twórców statutów uczelni, jak również organy administrujące uczelniami i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, przedsiębiorców oraz studentów.

Mgr Adam Kozień – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki prawne oraz w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej, laureat VIII edycji Diamentowego Grantu, absolwent studiów stacjonarnych magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Austriackiego, sekretarz Stowarzyszenia „Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa”.

Wykaz najważniejszych skrótów 9
Wstęp  11

1. Miejsce uczelni w systemie prawa administracyjnego 15
1.1. Pojęcie i rodzaje uczelni 15
1.2. Aksjologiczne i konstytucyjne podstawy funkcjonowania uczelni 20
1.2.1. Aksjologiczne podstawy funkcjonowania uczelni w Polsce 21
1.2.2. Autonomia szkół wyższych 23
1.2.3. Prawo do nauki 26
1.2.4. Wolność badań naukowych i nauczania 27
1.3. Uczelnia jako podmiot „na styku” ustrojowego, materialnego i procesowego prawa administracyjnego 30
1.4. Systemy szkolnictwa wyższego w doktrynie i w empirii 32
1.4.1. Klasyczne systemy szkolnictwa wyższego 32
1.4.2. Próby reformy systemów szkolnictwa wyższego 35
1.4.3. Współczesne modele szkolnictwa wyższego 36
1.4.4. Nowe ujęcia podmiotowe uczelni 39
1.4.5. Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda w odniesieniu do polskiego modelu szkolnictwa wyższego 42
1.5. Uczelnia jako zakład publiczny (administracyjny)  43
1.6. Władztwo administracyjne w uczelniach 51
1.7. Uczelnia jako osoba prawna typu korporacyjnego 56

2. Otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni w systemie prawa powszechnie obowiązującego w Polsce  59
2.1. Pojęcie otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni 60
2.1.1. Pojęcie otoczenia organizacji 60
2.1.2. Otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni 67
2.2. Otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni na styku prawa administracyjnego i cywilnego 69
2.3. Otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni jako element składowy korporacji 71
2.4. Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni dla jej funkcjonowania 72

3. Współpraca pomiędzy uczelniami a otoczeniem społeczno-gospodarczym 75
3.1. Formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 75
3.1.1. Instytucjonalne formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 78
3.1.2. Komercjalizacja badań naukowych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki 79
3.1.3. Współpraca w zakresie dydaktyki 80
3.1.4. Inne formy współpracy 81
3.2. Przykłady współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w wybranych państwach Unii Europejskiej)  82
3.3. „Cambridge phenomenon” jako przykład klastra technologicznego wokół uniwersytetu 85
3.4. Wzajemny wpływ uczelni oraz otoczenia społeczno-gospodarczego w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego 87

4. Analiza de lege lata rozwiązań prawnych w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 91
4.1. Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kontekście reformy prawa o szkolnictwie wyższym 91
4.1.1. Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 92
4.1.2. Propozycje zespołu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem Marka Kwieka w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym  96
4.1.3. Propozycje zespołu Uniwersytetu SWPS (kierownik Hubert Izdebski) w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym  98
4.1.4. Propozycje zespołu Instytutu Allerhanda (kierownik Arkadiusz Radwan) w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym  100
4.2. Formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym na podstawie obowiązujących przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 105
4.2.1. Instytucjonalne formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 108
4.2.2. Komercjalizacja badań naukowych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki 110
4.2.3. Współpraca w zakresie dydaktyki 113
4.2.4. Inne formy współpracy 114
4.3. Ocena istniejących rozwiązań prawnych w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 115

5. Koncepcja wielopłaszczyznowej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym o charakterze de lege ferenda 119
5.1. Zarys koncepcji 119
5.2. Instytucjonalne aspekty współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 124
5.3. Komercjalizacja badań naukowych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki 127
5.4. Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze dydaktyki 128
5.5. Inne obszary współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 128
5.6. Przewidywany wpływ koncepcji na rozwój społeczno-gospodarczy państwa 129

Zakończenie 131
Bibliografia 133
Spis rysunków 143
Streszczenie 145

148 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022