wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŹRÓDŁA PRAWA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM


DOLNICKI B. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Źródła prawa w samorządzie terytorialnym


W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów normatywnych oraz aktów prawa miejscowego jako podstawy prawnej działania samorządu terytorialnego - ze szczególnym uwzględnieniem aktów budzących wątpliwości teoretyczne i praktyczne.

W publikacji omówiono takie kwestie, jak:

  • uchwała krajobrazowa a zasady techniki prawodawczej,

  • organizacja pozarządowa w aktach prawa miejscowego,

  • podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w Polsce,

  • akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców,

  • charakter prawny uchwał dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy,

  • normatywne podstawy budżetu partycypacyjnego,

  • zadania powiatu i działalność prawotwórcza rady powiatu w sferze pomocy społecznej.

Książka zawiera referaty zaprezentowane podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 9-10 marca 2017 r. Prezentuje również artykuły przygotowane przez uczestników konferencji jako rezultat dyskusji i dalszych inspirowanych nią przemyśleń.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników samorządowych oraz prawników obsługujących jednostki samorządu terytorialnego. Może także zainteresować teoretyków prawa i administracji oraz studentów.


Wykaz skrótów
Wstęp

Agata Andruszkiewicz
Błędy prawne w uchwałach dotyczących organizacji usług wspólnych w gminie na przykładzie wybranych rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów

Anna Barczak
Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego w prawie ochrony środowiska

Ewa Bonusiak
Uchwała rady gminy o nadaniu nazwy ulicy - akt normatywny o charakterze generalno-konkretnym?

Grażyna Cern
Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w "spółkach gminnych"

Wioleta Baranowska-Zając
Uchwała rady gminy w sprawie wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w świetle orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć organów nadzoru

Tomasz Bąkowski
O aktualności prawa miejscowego

Anna Bohdan
Gminne porządkowe jako szczególne akty prawa miejscowego

Katarzyna Borówka
Charakter prawny zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stanisław Bułajewski
Problematyka aktów prawa miejscowego w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody i orzeczeniach sądów administracyjnych

Dawid Chaba
Rozstrzygnięcie nadzorcze jako instrument wojewody do oceny zgodności z prawem aktów wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Jarosław Czerw
Oddziaływanie wojewody na akty prawa miejscowego stanowione przez rady gmin - wybrane zagadnienia

Agnieszka Daniluk
Samodzielność prawotwórcza gminy

Maciej Delijewski
Ogłaszanie aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę - zagadnienia wybrane

Anna Deryng-Dziuk
Organizacja pozarządowa w aktach prawa miejscowego

Grzegorz Dobrowolski
Charakter prawny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Anna Feja-Paszkiewicz
Uchwały określające zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy - zagadnienia formalne

Elżbieta Feret
Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w Polsce

Anna Fogel
Problemy stosowania definicji legalnych w aktach prawa miejscowego

Magdalena Frańczuk
Samoregulacja jako źródło miękkiego prawa w jednostkach samorządu terytorialnego - na przykładzie kodeksów dobrych praktyk administracyjnych

Sebastian Gajewski
Dopuszczalność stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy jednostek pomocniczych

Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek
Jednostki samorządu terytorialnego wobec ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Konrad Graczyk
Regulaminy cmentarne jako gminne akty prawa miejscowego w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych

Anna Haładyj
Między aktem wewnętrznym a prawem powszechnie obowiązującym. Casus programu ochrony środowiska

Chistoph Hofstatter
Does local government have the power to ban public panhandling?

Michał Jabłoński
Porozumienia administracyjne - źródło prawa w samorządzie terytorialnym?

Joanna Jagoda
Charakter prawny uchwał dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy

Łukasz Karaś
Uchwały organów jednostek pomocniczych gminy jako źródło prawa w samorządzie terytorialnym w świetle orzeczeń sądów administracyjnych

Mateusz Karciarz
Akty prawa miejscowego w działalności publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego

Konrad Kędzierski
Ewolucja źródeł prawa kształtujących wzajemne relacje policji z samorządem terytorialnym

Przemysław Kledzik
Kilka uwag w sprawie procedury uchwalania uchwały reklamowej (krajobrazowej)

Ewa Koniuszewska
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Dominik J. Kościuk, Justyna E. Kulikowska-Kulesza
Normatywne podstawy budżetu partycypacyjnego

Clemens Kreuzberger
Spatial planning - supra-regional and regional instruments for shaping the territory of the state

Danuta Kurzyna-Chmiel
Kilka uwag na temat aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego

Justyna Kuśnierz
Porównanie sposobu kształtowania przepisów dotyczących stałych komisji sejmików województw na podstawie treści statutów poszczególnych województw

Anna Lichosik
Uchwała rady gminy jako podstawa emisji obligacji komunalnych

Piotr Lisowski
Lokalne źródła samorządowego prawa oświatowego

Małgorzata Magdziarczyk
Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w oparciu o kryterium legalności

Justyna Mielczarek
Źródła prawa wewnętrznego organów administracji samorządowej - zagadnienia wybrane

Alina Miruć
Zadania powiatu i działalność prawotwórcza rady powiatu w sferze pomocy społecznej

Adrian Misiejko
Akty prawa miejscowego w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego przez gminę

Tomasz Moll
Organ wykonawczy powiatu w świetle ustawy komunalnej Dolnej Saksonii

Andrzej Nałęcz
Stosowanie ustawy o petycjach w samorządzie terytorialnym - rzeczywistość i postulaty

Adrianna Ogonowska
Akty prawa miejscowego ustalające zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Jacek Pierzchała
Uchwały rady gminy kształtujące nową sieć szkół w gminie

Aldona Piotrowska
Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców

Katarzyna Płonka-Bielenin
Charakter prawny powiatowych przepisów porządkowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Karolina Rokicka-Murszewska
Ogłaszanie "w sposób zwyczajowo przyjęty" i jego wpływ na ważność gminnych aktów planistycznych

Piotr Ruczkowski
Statut stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego w systemie "źródeł prawa"

Mariusz W. Sienkiewicz
Ewolucja źródeł prawa finansów samorządowych po 1989 roku

Kamil Sikora
Statut jednostki pomocniczej gminy w ramach samorządowych źródeł prawa

Agnieszka Skóra
Odesłanie do zwyczaju w aktach prawa miejscowego

Joanna Smarż
Szczególny charakter przepisów porządkowych, jako aktów prawa miejscowego

Jarosław Storczyński
Nieważność aktu prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego w orzecznictwie sądowym

Dorota Sylwestrzak
Regulaminy gminne jako źródła prawa powszechnie obowiązującego

Helena Szewczyk
Autonomiczne źródła prawa pracy w samorządzie terytorialnym

Jakub Szlachetko
Uchwała krajobrazowa a zasady techniki prawodawczej. Wybrane problemy

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Autonomiczne źródła prawa pracy w samorządzie terytorialnym

Mariusz Szyrski
Charakter prawny planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (oraz jego założeń) przygotowywanego przez organy gminy

Katarzyna Święch-Kujawska
Źródła prawa dochodów podatkowych gminy a zakres jej władztwa podatkowego

Paweł Śwital
Zwyczajowe działanie administracji samorządowej

Elżbieta Ura
Zakres źródeł prawa administracyjnego w określeniu statusu prawnego pracowników samorządowych

Mirosław Wincenciak
Naruszenie upoważnienia ustawowego do wydania aktu prawa miejscowego

Anna Wójtowicz
Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe

Lidia Zacharko
Problemy legislacji samorządowej w zakresie pomocy społecznej i wsparcia socjalnego (wybrane zagadnienia)

Mateusz Ziemblicki
Europejska Karta Samorządu Lokalnego jako źródło prawa w samorządzie terytorialnym

Krystian Ziemski
Trudności z ustaleniem relacji terminów "prawo miejscowe", "prawo wewnętrznie obowiązujące" oraz "prawo powszechnie obowiązujące"

Lech Żukowski
Wspólnota samorządowa a źródła prawa samorządu terytorialnego - problemy wybrane

Bibliografia


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021